Disclaimer | Soubry

Disclaimer

1. Uitgave en Hosting

1.1. De website www.Soubry.be (hierna: “Website”) wordt uitgegeven door Etabl. J. Soubry NV/SA  (hierna “Soubry”), met maatschappelijke zetel te Verbrandhofstraat 51, 8800 Roeselare.
BTW Nummer : BE 0402754886.
De webmaster kan worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres soubry@soubry.be, info@soubry.be of op het telefoonnummer: (+32) 051/22.23.20.

1.2. De Website wordt gehost door Telenet.

2. Algemeen

2.1. Toegang tot en gebruik van de Website worden geregeld door de huidige gebruiksvoorwaarden (hierna “Voorwaarden”) alsook door de toepasselijke wet- en regelgeving. Toegang tot en gebruik van de Website veronderstelt de volledige aanvaarding van de Voorwaarden door de Gebruiker, zonder enig voorbehoud en bij uitsluiting van alle andere voorwaarden.

2.2. Soubry behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden, de toegang tot de Website en diens inhoud te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen. Deze wijzigingen zijn tegenstelbaar aan de Gebruiker bij elke toegang tot de Website. Soubry beveelt de Gebruikers dan ook aan om de Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

2.3. “Gebruiker” in deze Voorwaarden is elke persoon die de Website of aan de daarop aangeboden diensten gebruikt.

2.4. Indien de Gebruiker contact wenst op te nemen met Soubry betreffende het gebruik van de Website, kan deze hier klikken of een email te sturen naar soubry@soubry.be.

2.5. Het feit dat Soubry zich op een gegeven moment niet beroept op een bepaling van de Voorwaarden, zal niet aanschouwd kunnen worden als een verzaking om zich later te beroepen op die bepaling.

3. Persoonsgegevens

3.1. De Gebruiker kan de Website raadplegen zonder diens identiteit of andere persoonlijke informatie mee te geven.
Indien de Gebruiker bepaalde diensten op de Website wenst te gebruiken, kan deze gevraagd worden op toch persoonsgegevens aan Soubry mee te delen. Soubry verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 die de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europese Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: “Privacywet”) en ook de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.
De verantwoordelijke voor de verwerking is door Etabl. J. Soubry NV/SA, met maatschappelijke zetel te Verbrandhofstraat 51, 8800 Roeselare.

3.2.  De verzamelde persoonsgegevens worden voor volgende doeleinden verwerkt:
– Het beheer van de Website, de informatie en optimalisatie van de kwaliteit van dienstverlening of gelijkaardige diensten.
– Het gebruik voor commerciële acties en marketing voor en door Soubry, de vennootschappen binnen diens groep en netwerk en elke andere onderneming die voor rekening van Soubry diensten aanbiedt, op voorwaarde dat de Gebruiker diens specifiek akkoord heeft verleend voor dit type van communicatie middels.

3.3. De verzamelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden vermeld in deze Voorwaarden. Deze informatie wordt bewaard zodat de betrokkenen geïdentificeerd kunnen worden en niet langer dan noodzakelijk om de doeleinden te verwezenlijken.

3.4. De Gebruiker kan verzoeken om geen post meer te ontvangen van Soubry en kan zich verzetten tegen elk gebruik van diens gegevens voor direct marketing door een eenvoudig verzoek te richten aan Soubry: Etabl. J. Soubry NV/SA, Verbrandhofstraat 51, 8800 Roeselare.
De Gebruiker beschikt volgens de Privacywet bovendien over een recht op toegang, wijziging en verwijdering van diens persoonsgegevens door een eenvoudig verzoek te richten aan Etabl. J. Soubry NV/SA, Verbrandhofstraat 51, 8800 Roeselare.

4. Intellectuele Eigendom

4.1. De Website en alle daarmee verbonden rechten, merken, logo’s, design, beelden, animaties, video’s, tekst en andere tekens en inhoud op de Website zijn de exclusieve eigendom van Soubry of diens partners.
Deze elementen betreffen creaties die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en meer bepaald door het auteursrecht, tekeningen- en modellenrecht en merkenrecht. Zij mogen bijgevolg noch geheel, noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, gebruikt of afgebeeld, zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Soubry. Gerechtelijke procedures kunnen worden ingezet. Elke niet-toegelaten reproductie van deze elementen houdt namaak in en kan strafrechtelijk vervolgd worden.

4.2. Afdrukken van pagina’s is enkel toegelaten voor privégebruik.

4.3. Soubry laat de Gebruikers toe om screensavers, wallpapers en andere documenten van de Website te downloaden voor strikt persoonlijk gebruik.

5. Hyperlinks

a) Hyperlinks naar de Website

5.1. Het aanmaken van een hyperlink naar de homepage van de Website, bij uitsluiting van elke andere URL, is slechts toegelaten voor zover zulks geen schade toebrengt aan Soubry en behoudens tegenbericht van Soubry. Het aanmaken van hyperlinks naar pagina’s binnen de Website is verboden, behoudens uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van Soubry.

5.2. Soubry kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites waarop hyperlinks of gelijk welke andere links naar de Website worden geplaatst.

b) Hyperlinks op de Website

5.3. De Website kan een of meerdere links bevatten naar andere websites. Deze links worden louter informatief op de Website geplaatst en Soubry biedt geen enkele garantie. De aanwezigheid van links houdt geen enkel akkoord of goedkeuring in vanwege Soubry met betrekking tot de inhoud of gebruik van deze andere websites.

6. Cookies

6.1. Om het surfen te vergemakkelijken en het technisch beheer te optimaliseren maakt de Website gebruik van cookies. De Gebruiker wordt bij diens bezoek op de hoogte gebracht van de automatische installatie van cookies op diens webbrowser.

6.2. Cookies zijn bestanden die informatie bevatten en door een website op de harde schijf van de Gebruiker worden weggeschreven om het surfen op de Website te vergemakkelijken, om statistieken bij te houden en de voorkeuren van de Gebruiker te registreren. De cookies kunnen worden gebruikt bij een volgend bezoek op dezelfde website. De cookies kunnen niet worden gelezen door andere websites dan deze die ze aangemaakt heeft. De informatie in de cookies zijn niet aan een naam te koppelen.

6.3. De Gebruiker kan het versturen van cookies blokkeren door de instellingen van de webbrowser te wijzigen. Nochtans zal een dergelijke blokkering in bepaalde gevallen de toegang tot de Website of bepaalde delen ervan verhinderen of bemoeilijken.

6.4. Deze website maakt gebruik van Google Analytics en Google Remarketing, diensten van Google Inc. (“Google”). Google gebruikt hiervoor zgn. cookies die op uw computer worden geplaatst om te helpen bij het analyseren van het gebruik van de website. De informatie die door deze cookies wordt verzameld over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door Google naar servers in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt de informatie om het gebruik van de website te evalueren, om verslagen op te stellen over de activiteiten op de website en om nog andere diensten te leveren met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Google kan deze informatie doorspelen aan derden indien de wet hen hiertoe verplicht of wanneer deze derden de informatie verwerken in opdracht van Google, met inbegrip van de webmaster.
Derde-leveranciers, met inbegrip van Google, plaatsen advertenties op websites.
Derde-leveranciers, met inbegrip van Google, maken gebruik van geregistreerde cookies om advertenties online te plaatsen op basis van pagina’s die vooraf door gebruikers van deze website werden bezocht.
Google zal uw IP-adres in geen geval linken met andere gegevens waarover Google beschikt.

6.5. Soubry gebruikt andere third-party cookies om het surfgedrag op onze websites te analyseren. Deze cookies worden uitgegeven door ons of door onze technische dienstverleners om het internetverkeer van de verschillende contents en rubrieken van onze website te meten, zodat deze geëvalueerd en beter georganiseerd kunnen worden. Deze cookies maken het ook mogelijk om, indien nodig, navigatieproblemen op te sporen en daarmee het gebruiksgemak van onze diensten te verbeteren. Deze cookies produceren slechts anonieme statistieken en frequentievolumes, zonder verzameling van persoonsgegevens. Deze cookies zullen ook worden gebruikt om onze websites te personaliseren op basis van anonieme gegevens verzameld van onze Soubry websites. De levensduur van deze cookies voor meting van het internet verkeer bedraagt niet meer dan 90 dagen.

7. Beperking van aansprakelijkheid

7.1. De Gebruikers gebruiken de Website op hun verantwoordelijkheid. Soubry kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit het rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de Website door de Gebruikers in overtreding met deze Voorwaarden. Soubry wijst dienaangaande elke aansprakelijkheid van de hand en biedt geen enkele garantie omtrent de op de Website aangeboden diensten.
De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website niet te gebruiken op een wijze die schade zou kunnen berokkenen aan derden of aan Soubry, meer bepaald door invoeging van valse of onterende informatie.

7.2. Soubry kan evenmin de voortdurende, foutloze en ononderbroken beschikbaarheid van de Website en diens functies garanderen, noch de onmiddellijke verbetering van fouten, noch de volledige afwezigheid van virussen of enig ander schadelijk element op de Website en op de infrastructuur waar de Website op wordt aangeboden.
Technische problemen zoals onderbrekingen op het netwerk, programmeerfouten, hardwareproblemen, etc. kunnen tijdelijke restricties noodzaken. Soubry behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van de Website te allen tijde te onderbreken voor onderhoud en updates.
Soubry kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke verlies of schade (direct, indirect, materieel of immaterieel) geleden door deze tijdelijke restricties, noch in verband met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken.

7.3. De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het actualiseren van hun hardware en software, alsook de toegang tot het internet. De Gebruikers dienen hun apparatuur te beschermen tegen elke vorm van aanval of besmetting door virussen en malware en/of pogingen tot hacking, Soubry wijst dienaangaande alle aansprakelijkheid van de hand.

8. Inhoud en Informatie

8.1. De informatie en illustraties op de Website zijn gebaseerd op de technische gegevens van de Soubry producten op het moment van online plaatsen of aanpassen van de pagina’s van de Website. Soubry behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging wijzigingen door te voeren.

8.2. SOUBRY wijst elke aansprakelijkheid van de hand in geval van eventuele fouten.

9. Nietigheid

De nietigheid, verval of onuitvoerbaarheid van geheel of een deel van de bepalingen van deze Voorwaarden leidt in geen geval tot de nietigheid van het geheel van de Voorwaarden. De geheel of gedeeltelijk nietige, vervallen of onuitvoerbare bepaling zal als ongeschreven worden beschouwd. Soubry zal deze bepaling vervangen door een andere bepaling die in de mate van het mogelijke hetzelfde resultaat beoogt.

10. Toepasselijk recht en Bevoegde rechtbanken

De geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze Voorwaarden worden geregeld door Belgisch recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken te Roeselare.
Elk geschil met betrekking tot de Website en het gebruik daarvan wordt uitsluitend geregeld door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken te Nijvel zijn bevoegd in geval van een geschil.