WEDSTRIJDREGLEMENT:  Valentijnsactie met 1 meter spaghetti

 

  1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Etabl. Joseph Soubry NV-SA, met zetel te 8800 Roeselare, Verbrandhofstraat 51, KBO nr. 0402.754.886 (hierna genoemd Soubry).
  2. De wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van personeelsleden van Soubry (en alle andere betrokken leveranciers), de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle directe familie- en gezinsleden (d.w.z. mensen die op hetzelfde adres wonen) van voornoemde personen.
  3. Om kans te maken op een wedstrijdprijs moeten deelnemers tussen maandag 2 januari 2018 en zondag 4 februari 2018 (om 23h59) een foto te maken van hun favoriete pastagerecht. Deze foto dient vervolgens te worden geüpload op één van volgende sociale media:
   – Instagram met een verwijzing in de omschrijving naar #Soubry
   – De Facebookpagina van Soubry – te bereiken via https://www.facebook.com/Soubry.be – met een verwijzing in de omschrijving naar #Soubry.
  4. De deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.
  5. Je kan meerdere keren deelnemen, maar er kan slechts één prijs per postadres toegewezen worden. Meervoudige deelname van één zelfde speler door middel van verschillende adressen (fysisch of elektronisch), accounts, identiteiten of welke manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Geen enkele klacht hieromtrent zal worden aanvaard. Elke soort fraude, poging tot fraude, misbruik via georganiseerde groepsdeelname of poging tot misbruik, heeft de automatische uitsluiting tot gevolg.
  6. De deelname aan deze wedstrijd is kosteloos, behoudens de normale kosten voor toegang tot het internet met het oog op de deelname aan de Wedstrijd. U dient zelf in te staan voor deze kosten.
  7. De prijzen zijn niet overdraagbaar of inruilbaar tegen specimen of andere voordelen in natura.
  8. De prijzen zijn: 200 pakken Soubry spaghetti limited edition van 1 meter met een gewicht van 1kg.
  9. De winnaars worden bepaald in functie van het aantal likes of andere reacties die hun foto verkregen heeft via één van bovenvermelde sociale media. In geval van ex aequo wint de deelnemer die als eerste de foto zoals bepaald in artikel 3 heeft geüploade. Indien er dan nog een ex aequo vastgesteld wordt, dan wordt de winnaar bepaald aan de hand van lot trekking. Soubry zal de winnaars met een privébericht via de sociale media zoals bepaald in artikel 3 uitnodigen om hun contactgegevens te delen om de prijs af te leveren. Indien de winnaar hierop niet reageert binnen de 30 dagen, verzaakt de winnaar aan de prijs. Er wordt verder geen enkele correspondentie gevoerd over deze wedstrijd.
  10. Er wordt geen rekening gehouden met onleesbare, onvolledig of foutief ingevulde deelnames, noch met deelnames waarop de gebruikte verwijzing – daar zijnde #Soubry – onbekend of foutief blijkt te zijn.
  11. Soubry maakt of verleent geen enkele garantie m.b.t. tot een prijs en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.
  12. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. Ingeval de prijzen (aangetekend) worden opgestuurd kan Soubry niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan Soubry eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.
  13. Het volledig reglement van de wedstrijd kan worden geraadpleegd op de website www.soubry.be.
  14. De gegevens van de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998. Soubry behandelt deze gegevens als vertrouwelijke informatie en zal ze nooit doorgeven aan derden. Zij worden enkel gebruikt voor het verloop van deze actie en voor promotionele en publicitaire doeleinden van Soubry. Soubry zet dit gebruik van persoonsgegevens en de rechten van de deelnemers meer gedetailleerd uiteen in de privacyverklaring op de website www.soubry.be/privacy-cookies die de deelnemers aanvaarden samen met dit reglement.Soubry behoudt zich het recht voor om de namen van de winnaars openbaar te maken op de website. De afbeeldingen (foto of video) van de winnaar en het pastagerecht kunnen ook gebruikt worden door Soubry voor promotiedoeleinden, bijvoorbeeld op de website, tot vijf jaar na het afsluiten van deze wedstrijd.
  15. Soubry behoudt zich het recht voor de actie of het verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil dit rechtvaardigen. Soubry kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten haar wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd gewijzigd zouden moeten worden.
  16. In geval van misbruiken, misleiding, bedrog of indien de omstandigheden dit vereisen, behoudt Soubry zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken.
  17. Deelneming aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen.
  18. Soubry houdt toezicht op het correcte verloop van deze wedstrijd en enkel Soubry beslist over de winnaars. De beslissingen kunnen niet worden aangevochten.
  19. Online deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk, Soubry kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:• Transmissies via het internet. • Slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software. • De gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken. • Om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook. Soubry kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. Dit geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met zijn site www.soubry.be of de hierboven vermeldde sociale media. Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.
  20. Voor zover toegelaten onder het toepasselijke recht, sluit Soubry ook elke aansprakelijkheid uit voor schade die Soubry veroorzaakt in het kader van deze wedstrijd. In elk geval, en behoudens wettelijke gevallen waarin aansprakelijkheid niet beperkt kan worden, is de totale geagregeerde aansprakelijkheid van Soubry steeds beperkt tot € 25. De deelnemer waarborgt, en vrijwaart Soubry volledig voor enige schade veroorzaakt door niet-naleving van deze waarborg, alle nodige rechten en toestemmingen te hebben verkregen voor het publiceren van welke inhoud dan ook die met het deelnemen aan deze wedstrijd gepaard gaat.
  21. Het Belgische recht is van toepassing op dit reglement. De rechtbanken territoriaal bevoegd op basis van het adres van de zetel van Soubry beslechten de geschillen betreffende de geldigheid, uitlegging of de uitvoering van dit reglement, tenzij dwingende regelgeving anders zou bepalen.