Wedstrijdreglement

Officieel reglement voor deelname aan de winactie van Soubry in samenwerking met Kenwood.

Wie deelneemt aan deze actie verklaart zich akkoord met het volledige reglement en met elke beslissing van Soubry.

 1. ALGEMENE BEPALINGEN
 1. De winactie ‘Bake it till you make win it’ van Soubry wordt georganiseerd en gecoördineerd door Etabl. Joseph Soubry NV-SA, met zetel te B-8800 Roeselare, Verbrandhofstraat 51 (hierna “Soubry” of “Organisator” genoemd).
 2. De winactie, slechts geldig in België, is voor iedereen toegankelijk, personenen onder de 18 jaar dienen toestemming te vragen aan een ouder. Per persoon wordt er één inzending (laatste inzending) geteld.
 3. Uitgesloten van deelname zijn: bij de actie betrokken personeelsleden van Soubry en van alle leveranciers die rechtstreeks of onrechtstreeks bij de opzet van deze actie betrokken zijn, evenals hun adviesbureaus voor reclame en promotie. Ook uitgesloten zijn hun respectievelijke familieleden die op hetzelfde adres woonachtig zijn.
 4. Deze wedstrijd begint op 25 september 2020 en eindigt op 1 november om 23.59 uur. Nazendingen na deze datum zullen niet in aanmerking genomen worden. Met deze wedstrijd kunnen deelnemers een Soubry bloem pakket en een KVL6320 Kenwood Chef Elite XL winnen. De deelnemers die niet gewonnen hebben, krijgen een troostprijs.
 5. De deelname is slechts geldig als alle verplichte gegevens, zoals vermeld in de in het deelnemingsformulier, zijn medegedeeld.
 6. Op basis van de hierboven vermelde criteria kiest Soubry willekeurig één winnaar. Beslissingen van de Jury zijn niet vatbaar voor beroep.
 7. De winnaar wordt via mailing op de hoogte gebracht van zijn/haar winst. Vervolgens dient de winnaar de volgende gegevens door te geven aan de desbetreffende contactpersoon: persoonlijke gegevens (naam + adres + e-mailadres + telefoonnummer). De winnaar is verantwoordelijk voor het volledig en correct doorgeven van de gevraagde gegevens.
 8. De winnaar aanvaardt dat zijn/haar naam voor identificatie van de winnaar wordt gebruikt op de website van Soubry en op de Facebookpagina van Soubry en de bijhorende Facebookgroepen en of het Instagram profiel van Soubry.
 9. Prijzen worden uitgeschreven op naam en adres en zijn niet overdraagbaar. Prijzen kunnen niet omgeruild worden voor andere goederen of tegen een geldwaarde.
 10. De organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs.
 11. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en/of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Prijzen die om eender welke reden niet opgenomen of uitgekeerd worden, blijven eigendom van de organisator. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en willekeurige schade, ongeacht de aard of de oorzaak, ten gevolge van deelname aan deze actie, van de toekenning van de prijs, van de ontvangst, het verlies of het gebruik van de prijs en dit, onder welke vorm dan ook.
 12. Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.
 13. De organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht om een deelname uit te sluiten en de doorgegeven kandidaatstelling in alle communicatiekanalen te wissen of te eisen dat deze gewist wordt alsook dat deze nog verder verspreid wordt daar de naam van Soubry, de actie of aanverwanten die eraan gekoppeld zijn. Ook deelnemers die het reglement niet respecteren, vooral in het geval van vermoeden van vals spelen of bedrog tijdens de deelname aan de actie, zullen verwijderd worden. De organisatie moet de verwijderde deelnemers hier niet van op de hoogte stellen. Dit artikel is van toepassing op alle in dit reglement omschreven acties die deel uitmaken van deze winactie.
 1. KLACHTEN EN GESCHILLEN
 1. In geval van klachten kan de consument steeds contact opnemen met Soubry via het nummer (+32) 051/22.23.20 (enkel in België) of door een schriftelijke aanvraag te richten naar Soubry (Winactie Soubry Kenwood) – Verbrandhofstraat 51, B-8800 Roeselare. Door deelname aan de wedstrijd erkent de deelnemer dat Soubry finaal kan beslissen omtrent iedere klacht.
 2. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Soubry. Dezelfde maatregel zal getroffen worden ten aanzien van eenieder die een list of een manoeuvre aanwendt of die op een onwettige of bedrieglijke wijze deelneemt om zijn kansen om te winnen te verhogen.

VII. PRIVACYBEPALINGEN

 1. Soubry handelt conform de Europese wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 2. De persoonsgegevens van de deelnemers, bekomen via de wedstrijd, worden geregistreerd in de bestanden van Soubry, Verbrandhofstraat 51, B-8800 Roeselare. Deze gegevens zullen dienen om de wedstrijd te beheren waarvoor de deelnemer zijn uitdrukkelijke toestemming geeft bij deelname aan deze actie. Ze kunnen worden medegedeeld aan partners met wie Soubry samenwerkt. Elke persoon die zijn identiteit kan aantonen, heeft kosteloos recht op inzage en rechtzetting van zijn persoonlijke gegevens. Hij kan zich tevens verzetten, op eenvoudig en gratis verzoek, tegen hun behandeling met het oog op de direct marketing van Soubry.
 3. Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer zijn goedkeuring tot de verzameling en het gebruik door Soubry en haar betrokken partners van deze informatie. Conform de wet kan de deelnemer zijn gegevens inzien, aanpassen of doen verwijderen uit de gegevensbank. De aanvraag dient te gebeuren via een gedagtekende brief aan Soubry op bovenstaande adres. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de wedstrijd, aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd.
 4. Deelname aan de wedstrijd geeft Soubry de toestemming om het recept en foto’s te delen op de website van Soubry en op de Facebookpagina van Soubry.
 5. De gegevens van de deelnemers worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of bekendgemaakt aan derden.
 6. De organisator verzorgt met de grootst mogelijke aandacht de organisatie van de actie en het beheer van de website. Desondanks is het mogelijk dat informatie onvolledig of fout is. Eventuele onnauwkeurigheden, schrijffouten of andere vergelijkbare fouten op de website of op ander (promo)materiaal dat de organisator publiek maakt, kunnen niet tegen de organisator gebruikt worden of een verplichting scheppen voor de organisator.