Algemene aankoopvoorwaarden

ALGEMENE BESTELLINGS- OF AANKOOPVOORWAARDEN VOOR ETABL. J. SOUBRY N.V., FOODPACK N.V., NOP-O-LAC N.V. EN SOUBRY NEDERLAND B.V.

 1. Een bestelling of aankoop van te leveren goederen of diensten is pas definitief na de ondertekening van de bestelbon door een daardoor bevoegde persoon van Etabl. J. Soubry N.V. of Foodpack N.V. of Nop-o-lac N.V. of Soubry Nederland B.V. (hierna de koper genoemd).

 2. Op al onze aankopen, bestellingen en daarmee verbonden activiteiten zijn uitsluitend de volgende algemene aankoopvoorwaarden van toepassing, tenzij wij expliciet en schriftelijk een afwijking hiervan toestaan. De koopwaar en levering daarvan moet overeenstemmen met de strikt te interpreteren specificaties en leveringstermijnen van de huidige bestelling.  Door bevestiging of levering van onze bestelling gaat de verkoper akkoord met onze algemene aankoopvoorwaarden.  Indien de leverancier onze bestelling bevestigt met afwijkende algemene voorwaarden, gelden toch onze algemene aankoopvoorwaarden, ook al hebben wij niet uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen deze afwijking.  Onze algemene aankoopvoorwaarden gelden ook voor toekomstige aankopen en bestellingen, ook al verwijzen wij er niet uitdrukkelijk naar.

 3. Alle prijzen zijn vast en gelden voor levering in gepaste verpakking DDP bij Etabl. J. Soubry N.V. Roeselare op het juiste leveringsadres en met een aan het product aangepast transport. Iedere prijsverhoging moet schriftelijk worden aanvaard door de koper.  De nieuwe prijzen gelden slechts drie maanden nadat de koper daarvan aangetekend in kennis werd gesteld.

 4. Indien de verkoper levert op een ander leveringsadres dan werd vermeld op de bestelbon, dan zal de koper de transportkost en handling kost verhalen op de verkoper.

 5. Levering moet gebeuren op Euro pallet (voorzien van Epal label), Chep of IPP pallets in goede staat.

 6. De levering van de verkoper moet in één zending, in gepaste verpakking, gebeuren aan Etabl. J. Soubry N.V. Roeselare, samen met de gedetailleerde zendnota met ondermeer vermelding van het bestelbonnummer van de koper, aantal pakken, omschrijving, aantal en gewicht van het geleverde, aan het juiste leveringsadres op werkdagen tussen 7u30–12u en 12u30–15u30. Leveringen in het collectief verlof van de koper zijn niet mogelijk (meestal gedurende de week van 21 juli en tussen Kerstmis en Nieuwjaar).  Levering op afwijkende tijden kan slechts na uitdrukkelijke toelating van de koper.  De leveringen moeten gebeuren conform de geldende BRC en IFS normen.  Deze normen zijn ook van toepassing voor de chauffeurs en begeleiders.

 7. De ondertekening door de koper van de zend- of leveringsnota van de verkoper geldt enkel voor ontvangst van het aantal pakken en impliceert geen akkoord met de inhoud, aantal en zichtbare gebreken waarvoor wij ten minste twaalf werkdagen de tijd hebben om opmerkingen te formuleren.

 8. Het overeengekomen leveringstijdstip is voor de koper essentieel. Voortijdige leveringen kunnen geweigerd worden of op kosten en risico van de verkoper teruggestuurd worden  of kan de betaling ervan opgeschort worden tot na het overeengekomen tijdstip.  Indien laattijdige levering een machinestilstand veroorzaakt of een laattijdige levering aan de klanten van de koper, dan behoudt de koper zich het recht om directe en indirecte kosten door te rekenen aan de verkoper mede eventuele bijkomende schade.

 9. De facturen en brieven van de verkoper zijn slechts geldig als zij in tweevoud aan de koper gestuurd worden, met vermelding van het bestelbonnummer van de koper en de referentie van de verkoper op de door de koper afgetekende zendnota. Electronische facturen zijn geldig na onze uitdrukkelijke toestemming.

 10. Deze facturen worden eisbaar 60 dagen einde maand na ontvangst ervan bij de koper.

 11. Elke levering van goederen en bijhorende verpakking moet voldoen aan de overeengekomen specificaties, vigerende wetgeving en reglementering (Belgische wetgeving, Europese wetgeving, Zwitserse wetgeving, Codex Alimentarius). Tevens zijn algemeen geldende, zelfs ongeschreven, regels en normen inzake volksgezondheid, veiligheid, goed vakmanschap, ergonomie en milieu van toepassing.  Indien van toepassing, moeten de goederen of diensten ook beantwoorden aan de geldende BRC en IFS normen.

Daarenboven gelden volgende specifieke punten voor voedingsproducten en primaire verpakkingsmaterialen:

 1. voedingsproducten (tarwe, ingrediënten, hulpgrondstoffen) : beantwoordend aan de specificaties zoals overeengekomen tussen beide partijen en aan de vigerende wetgeving en reglementering omtrent hygiëne en voedselveiligheid, omtrent toevoegsels, aroma’s en technologische hulpstoffen, omtrent residuen en contaminanten omtrent chemische producten in voeding, omtrent waterkwaliteit, omtrent Genetisch gemodificeerde organismes (GGO) en indien van toepassing omtrent deegwaren, meel en brood, bijzondere voedingsmiddelen, biologische voedingsmiddelen, mousse/pudding/vla, Novel Food en dierenvoeding;

 2. alle grondstoffen, ingrediënten of hulpgrondstoffen zijn van EU, Zwitserse of Noorse origine, behoudens expliciete en geschreven goedkeuring door de koper;

 3. primaire verpakkingsmaterialen : de meest recente wetgeving, reglementering en reglementering in voorbereiding, guidelines binnen de EU en Zwitserland met betrekking tot primaire verpakkingen, inclusief doch niet beperkend tot de contaminanten;

 4. wetgeving en reglementering omtrent etikettering en reclame;

 5. wetgeving en reglementering omtrent radioactiviteit;

 6. wetgeving en reglementering in verband met transport.

Voor machines gelden volgende voorwaarden:

 1. alle kosten dekkende (onderdelen, transport, verplaatsingskosten, uurlonen etc.) garantieperiode van 2 jaar;

 2. gebruiksderving te berekenen op bewezen extra directe en indirecte kosten;

 3. volledig conform CE wetgeving (EU en Belgische wetgeving);

 4. voorzien van de nodige Nederlandstalige documentatie (gebruiksaanwijzing, onderhoudsvoorschriften, etc.);

 5. leveringsgarantie van alle wisselstukken gedurende 10 jaar.

Voor diensten gelden volgende specifieke voorwaarden:

 1. uitgevoerd door personeelsleden werkend volgens de Belgische wetgeving;

 2. werkend volgens de door de koper opgestelde richtlijnen voor onderaannemers.

Voor gevaarlijke goederen, stoffen of preparaties gelden volgende specifieke voorwaarden:

In geval van een bestelling voor de levering, verpakking en/of transport van gevaarlijke goederen, stoffen of preparaties, garandeert de leverancier expliciet dat zowel de producten als hun verpakking en het transport ten allen tijden in overeenstemming zullen zijn met de op dat tijdstip van kracht zijnde wettelijke, overheids- en andere voorwaarden, veiligheidsvoorschriften en aanbevelingen. De leverancier zal Soubry NV vrijwaren van risico’s en/of schadevergoedingen die daarmee in verband staan. Een veiligheidsinformatieblad of MSDS-fiche, meest recente versie, moet gratis voorafgaand aan de levering worden afgeleverd. Voor stoffen en mengsels niet ingedeeld als gevaarlijk moet de leverancier voorafgaand aan de levering volgende informatie verstrekken : het correct gebruik, de opslag, de verwijdering en de preventiemaatregelen die de gebruiker in acht moet nemen.

 • Voor werken in onroerende staat gelden volgende clausules :

  • U zal voldoen aan alle formaliteiten, registraties en inschrijvingen om op rechtmatige en geldige wijze de diensten uit te kunnen voeren en staat zelf in voor het vervullen van alle wettelijke, conventionele of reglementaire verplichtingen inzake algemene arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en/of fiscaliteit t.a.v. de door u ingeschakelde werknemers en dit zonder enige vrijwaring vanwege Soubry. U garandeert inzonderheid de naleving van uw verplichting om uw werknemers tijdig het loon te betalen waarop zij recht hebben conform de toepasselijke regelgeving. U doet die verplichting ook naleven door uw eventuele onderaannemers of derden waarop u een beroep doet.

  • U bent ertoe gehouden Soubry te vergoeden voor alle mogelijke kosten en verliezen als gevolg van de niet-naleving van de op u rustende sociale en fiscale verplichtingen door uzelf of door uw onderaannemers, op welk niveau ook. Dit inclusief de eventuele door Soubry opgelopen boetes en/of bedragen, in toepassing van onder meer artikel 30bis en volgende van de wet van 27 juni 1969 (RSZ-wet) en artikel 402 en 403 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting (W.I.B.) 1992 en de artikelen 17 t.e.m. 34 van de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van de sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen, en/of artikel 35/2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.

  • U dient aan te tonen dat u geen fiscale noch sociale schulden heeft en dit zowel bij de aanvang van een opdracht behorend tot het toepassingsgebied van voornoemde wetgeving als op de vervaldatum van de door u ingediende facturen. Zo niet kan Soubry ertoe verplicht worden overeenkomstig artikel 30bis RSZ-Wet en volgende en artikel 402 en 403 W.I.B. bij elke betaling aan u maximaal 50 % van het factuurbedrag in te houden en ten belope van 35 % en/of 15 % door te storten aan respectievelijk de RSZ en de Administratie der Financiën. Bovendien zal Soubry in geval van het bestaan van fiscale en/of sociale schulden het maximum bedrag inhouden, welke zij als boete opgelegd kan krijgen door de RSZ of de Administratie der Financiën wegens laattijdige doorstorting. Dit betekent het dubbele van de door te storten bedragen. Deze inhouding door Soubry kan slechts worden vrijgegeven, wanneer met zekerheid blijkt dat door de RSZ of de Administratie der Financiën geen enkele of geen verdere aanspraak op boete meer kan worden geformuleerd of opgelegd.

  • U wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat u in geen geval een beroep mag doen op een onderaannemer of een derde voor wie op het ogenblik dat de overeenkomst wordt aangegaan of op het ogenblik dat een gedeelte van een factuur betaald wordt in de databank van de RSZ en de fiscus een vermelding staat dat zij sociale en/of fiscale schulden heeft en/of niet voldoet aan zijn verplichtingen om zijn werknemers tijdig het loon te betalen waarop zij recht hebben.

  • Er ontstaat geen enkele rechtstreekse contractuele band tussen Soubry en uw onderaannemer(s). U bent en blijft ten aanzien van Soubry altijd geheel en onbeperkt aansprakelijk voor alle leveringen en werken die door uzelf  of door uw leveranciers of onderaannemers worden uitgevoerd, alsook voor wat betreft de nakoming van de sociaalrechtelijke en/of fiscale en andere wettelijke verplichtingen door de onderaannemers.

 1. Indien één van de partijen bekend wordt met een gebrek in de geleverde goederen of diensten (inclusief de verpakking), dan dient deze de andere partij hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Vervolgens zullen koper en verkoper in overleg alle gezien de omstandigheden noodzakelijke maatregelen nemen.  Deze kunnen onder andere inhouden dat leveringen worden stopgezet, dat het produceren van producten wordt stopgezet, dat de voorraden van producten (al dan niet bij klanten van de Koper) worden geblokkeerd en/of dat een recall zal plaatsvinden.  Alleen de koper is gerechtigd te beslissen welke van deze maatregelen noodzakelijk zijn en hoe de uitvoering ervan zal doorgaan.  De verkoper moet alle redelijke medewerking bij de uitvoering van deze maatregelen verlenen, en indien de aanleiding ertoe aan de verkoper te wijten is, de kosten ervan te dragen.  De verkoper is verplicht alle informatie in verband met daadwerkelijk of eventueel te nemen maatregelen geheim te houden.

 2. De eventuele medewerking van de koper aan of goedkeuring van de voorstellen van de verkoper, plannen of proeven heeft enkel betrekking op voor de koper kennelijk zichtbare fouten en impliceert geen ontslag van de aansprakelijkheid van de verkoper.

 3. De gehele of gedeeltelijke overdracht door de verkoper van de bestelling aan derden is niet toegelaten zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de koper. Als de koper deze toestemming geeft, impliceert dit de toestemming van de verkoper dat de koper rechtstreeks met de onderaannemer of leverancier contact kan hebben en instructies kan geven.

 4. Indien de koper aan de verkoper materialen zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, etc. ter beschikking stelt, blijven deze eigendom van de koper. De verkoper zal deze bewaren afgescheiden van voorwerpen welke hemzelf of derden toebehoren.  De verkoper zal de goederen merken als eigendom van de koper.

 5. De verkoper erkent bij uitvoering van de bestelling in het bezit te kunnen komen van vertrouwelijke informatie van de koper. Deze informatie blijft de exclusieve eigendom van de koper en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de koper niet openbaar worden gemaakt, aan een derde worden verstrekt of worden gebruikt voor een ander doel dan de uitvoering van de bestelling.  De verkoper zal zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de koper geen informatie over haar relatie met de koper aan derden verschaffen.  De verkoper is verantwoordelijk voor het opleggen van dezelfde geheimhoudingsplicht aan zijn werknemers of derden die bij de uitvoering van de bestelling betrokken zijn.

 6. Elke inbreuk van de verkoper op zijn contractuele verplichtingen geeft het recht aan de koper, naar zijn keuze, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling en/of de tussenkomst van de rechtbank vereist is, en zonder dat de koper schadevergoeding verschuldigd is, en zonder dat de keuze van één optie de andere doet vervallen :

 • op een onmiddellijke kosteloze vervanging van het door de verkoper geleverde goed of dienst door een nieuw voorwerp;

 • op vergoeding van alle schade die uit de fout van de verkoper voortvloeit, minstens gelijk aan 1 % van de aankoopsom per dag vertraging, of 25 % van de aankoopsom ingeval van ontbinding; dewelke de koper mag aftrekken van de bedragen die de koper aan de verkoper nog verschuldigd zouden zijn;

 • de levering te weigeren of aan de verkoper terug te sturen, waarvan kosten en risico zijn ten laste van de verkoper;

 • de overeenkomst te ontbinden met een aangetekende brief.

 1. Elke betwisting met betrekking tot deze voorwaarden en de bestelling valt onder de bevoegdheid van de rechtsmachten van Kortrijk. Enkel de koper kan van deze regel afwijken.  De verhoudingen tussen de contracterende partijen worden beheerst door het Belgisch recht.  Het verdrag van Wenen is niet van toepassing.

Conditions générales : Sur simple demande une traduction française de nos conditions générales d’achat sera envoyée gratuitement.  Le fait que cette traduction ne figure pas sur le présent document ne peut être invoqué pour alléguer que lesdites conditions étaient non connues et non acceptées.

Conditions : An English translation will be forwarded to our suppliers free upon request.  The fact that this translation does not appear on this document cannot be invoked to pretend that these conditions were not known nor accepted.

Allgemeine Bedingungen : Eine deutsche Ubersetzung unserer allgemeinen Ankauf-Bedingungen sollen auf einfache Anfrage kostenlos geschickt werden.  Der Umstand dass diese Ubersetzung nicht auf diesen Dokument wiedergegeben ist, kann nicht geltend gemacht werden, um zu behaupten, diese Bedingungen seien unbekannt und nicht angenommen worden.